Profesionālie - virsmu un telpu dezinfekcijai

UNIVERSĀLS DEZINFEKCIJAS LĪDZEKLIS

KONCENTRĀTS

NESATUR HLORU UN ALKOHOLU

Alkoholu un hloru nesaturošs, bez smaržas, bezkrāsains, ātras iedarbības dezinfekcijas līdzeklis ar plaša spektra pretmikrobu iedarbību. Tas nodrošina efektīvu un ilgstošu aizsardzību jebkur, kur ir nepieciešama no mikroorganismiem brīva vide: slimnīcās, veselības un sabiedriskajās iestādēs, lauksaimniecībā, veterinārijā, lopkopībā, putnkopībā, kautuvēs. Izmantojams ražošanā un sadzīvē, dzīvojamo, sabiedrisko un privāto ēku un objektu dezinfekcijai, ūdens drošām virsmām, iekārtām, pārtikas ražošanā, lopbarības un lauksaimniecības produkcijas un pārtikas noliktavās, saldētavās, siltumnīcās, transportā, virtuvēs un darbinieku personīgajā higiēnā, u.c. pielietojuma sfērās. Tas aizsargā pret vīrusiem, baktērijām, sēnēm, to sporām un aļģēm, kā arī neļauj veidoties pelējumiem. Dezinfekcijas līdzekļu sastāva pamatā ir aktīvā viela poliheksametilēnbiguanīda hidrohlorīds (PHMB) un ūdens. Neizraisa ūdens izturīgu virsmu koroziju. Pēc apstrādes virsmas nav jānoskalo. Augsta efektivitāte. Iedarbīguma pārbaude veikta saskaņā ar EN standartiem. Dezinfekcijas līdzekļa darba šķīdums (0,5% aktīvā viela) tiek izsmidzināts ar Pulsfog termomiglotāju smalka aerosola veidā ar daļiņu izmēru 5-10 mikroni, kas veido dezinfekcijas līdzekļa miglu, nodrošinot pilnīgu un efektīvu telpas un tajā atrodošās tehnikas un iekārtu, konteineru dezinfekciju. Šī metode nodrošina arī grūti pieejamu vietu dezinfekciju, gaisā esošo baktēriju un sēņu sporu iznīcināšanu, ko nevar veikt ar parasto apsmidzināšanu. Pateicoties aktīvās vielas polimērai dabai, uz virsmām tiek veidota mikroplēvīte, kas nodrošina ilgstošu aizsardzību pret mikroorganismiem, kas darbojas līdz tā nav nomazgāta vai mehāniski noberzta.

Telpas, noliktavas, novietnes u.c., apstrādājot ar termo ģeneratoru pulsFOG miglotāju uz griestiem un sienām, aizsardzība darbojas no 6 – 9 – 12 mēnešus un pat ilgāk.

Produkta lietošanas veidi saskaņā ar Regulu (ES) 528/2012: ● Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem ● Veterinārā higiēna ● Pārtikas un dzīvnieku barības joma

Lietošanas norādījumi:

!Apstrādājamām virsmām pirms apstrādes ir jābūt tīrām un sausām!

  • Virsmu un iekārtu dezinfekcija:

Iekārtas, ratiņus, kravas ratus, konteinerus pirms dezinfekcijas notīrīt, pēc tam apsmidzināt ar 0,6% PHMB darba šķīdumu: Hygisoft koncentrāts 1,5 L + ūdens 8,5 L = 10 L 0,6% PHMB darba šķīduma.

  • Telpu apstrāde ar aerosolu termoģeneratoru:

  1. ir jāapstrādā ar 0.5% PHMB darba šķīdumu:

1.25 L Hygisoft koncentrāts + 8.75 L ūdens = 10 L 0.5% PHMB darba šķīduma.

2) ar 0.5% PHMB darba šķīdumu, ja griesti ir augstāki par 3m, tad darba šķīdumam pievieno Hygisoft Nesēju:

1.25 L Hygisoft koncentrāts + 1,25 L Hygisoft Nesējs+ 7.5 L ūdens = 10 l 0,5% PHMB darba šķīduma.

3) ar 1% PHMB darba šķīdumu, ja griesti ir augstāki par 3m:

2.50 L Hygisoft koncentrāts + 1,25 L Hygisoft Nesējs + 6.25 L ūdens = 10 L 1% PHMB darba šķīduma.

Lietojot termomiglošanu, uz 1000 m3 ir nepieciešami no 10L līdz 12L PHMB darba šķīduma.

!Dezinfekcijas darba šķīdumu, kuram ir pievienots „Nesējs”, izlietot 24 stundu laikā pēc tā sagatavošanas!

  • Kāju/pēdu paklāju dezinfekcija: izmanto Hygisoft Universālā dezinfekcijas līdzekļa darba šķīdumu (PHMB) 0.5%. Darba šķīdumu maina reizi 7-20 dienās, atkarībā no lietošanas intensitātes.

  • Dzeramā ūdens sistēmas dezinfekcijai: Hygisoft konc. 4% šķaida ar ūdeni proporcijās 1/100. Dzeramā ūdens piegāde tiek noslēgta, un caurules tiek iztukšotas. Tās piepilda ar 0.04% PHMB darba šķīdumu:

1 L Hygisoft konc. 4% + 100 l ūdens. Ļauj palikt pa nakti un no rīta iztukšo. Netiek prasīta skalošana. Hygisoft neietekmē plastmasas daļas.

!Veicot telpu apstrādi ar aerosolu termoģeneratoru, obligāti lietot aizsargcimdus, aizsargdrēbes, acu aizsargus un sejas aizsargus !

Produkts paredzēts plašai sabiedrībai. Dezinfekciju veikt pēc nepieciešamības.

Informācija par drošības pasākumiem:

Izmantot biocīdus drošā veidā. Vienmēr pirms lietošanas izlasiet etiķeti un informāciju par produktu.

Bīstami! Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Ir aizdomas, ka var izraisīt vēzi. Izraisa elpošanas orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas ieelpošanas rezultātā. Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām. Neizmantot, pirms nav izlasīti un saprasti visi apzīmējumi. Neieelpot putekļus/tvaikus/gāzi/dūmus/izgarojumus/smidzinājumu. Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Savākt izšļakstīto šķidrumu. Glabāt slēgtā veidā. Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējiem/reģionāliem/starptautiskiem noteikumiem.

Pirmās palīdzības pasākumu apraksts:

Pēc izmantošanas rokas kārtīgi nomazgāt. Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. Izskalot muti. SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību. SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu daudzumu ūdens/dušā. Ja rodas ādas kairinājums vai izsitumi: lūdziet mediķu palīdzību. Novilkt piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt. Ja nokļūst saskarē vai saistīts ar to: lūdziet mediķu palīdzību.

Visos šaubu gadījumos vienmēr konsultēties ar ārstu vai Saindēšanās un zāļu informācijas centru!

Sastāvs: 100 g šķīduma satur: poli(heksametilēnbiguanīds) 4 g, alkil (C12-16) dimetilbenzilamonija hlorīds 4 g. Produkta inventarizācijas numurs: LV05042017/2907

Nav saderīgs ar anjonu virsmas aktīvajām vielām, stipriem sārmiem virs pH 10 un hloru!