Virsmu dezinfekcijai

UNIVERSĀLS DEZINFEKCIJAS LĪDZEKLIS

KONCENTRĀTS

NESATUR HLORU UN ALKOHOLU

Hloru un alkoholu nesaturošs, bez smaržas, , bezkrāsains, ātras iedarbības, efektīvs dezinfekcijas līdzeklis ar plaša spektra pretmikrobu iedarbību visām ūdensizturīgām virsmām. Tas neizraisa koroziju (pH=7) un nebojā virsmas. Nodrošina ilglaicīgu dezinficējošu darbību. Produkts izmantojams ražošanā un sadzīvē, dzīvojamo, sabiedrisko un privāto ēku un objektu, virsmu un iekārtu aizsardzībai pret baktērijām, vīrusiem, sēnēm, to sporām un aļģēm. Izmantojams ūdens dezinfekcijai un aizsardzībai pret aļģēm baseinos, SPA, saunās/pirtīs, baļļās/kublos, vannās, u.c. Iedarbīguma pārbaude veikta saskaņā ar EN standartiem.

Produkta lietošanas veidi saskaņā ar Regulu (ES) 528/2012: ● Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem ● Veterinārā higiēna ● Pārtikas un dzīvnieku barības joma.

Lietošanas norādījumi:

Virsmu un telpu dezinfekcija:

Pievienot 1 litru koncentrāta 10 litriem dejonizēta ūdens (1/10). Rūpīgi samaisīt. Uzsmidzināt tieši uz virsmām vai mitri noslaucīt. Nav jānoskalo. Iedarbojas tūlīt. Telpas un virsmas var lietot uzreiz pēc apstrādes, kolīdz virsmas ir nožuvušas.

Informācija par drošības pasākumiem:

Izmantot biocīdus drošā veidā. Vienmēr pirms lietošanas izlasiet etiķeti un informāciju par produktu.

Bīstami! Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Ir aizdomas, ka var izraisīt vēzi. Izraisa elpošanas orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas ieelpošanas rezultātā. Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām. Neizmantot, pirms nav izlasīti un saprasti visi apzīmējumi. Neieelpot putekļus/tvaikus/gāzi/dūmus/izgarojumus/smidzinājumu. Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Savākt izšļakstīto šķidrumu. Glabāt slēgtā veidā. Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējiem/reģionāliem/starptautiskiem noteikumiem.

Pirmās palīdzības pasākumu apraksts:

Pēc izmantošanas rokas kārtīgi nomazgāt. Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. Izskalot muti. SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību. SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu daudzumu ūdens/dušā. Ja rodas ādas kairinājums vai izsitumi: lūdziet mediķu palīdzību. Novilkt piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt. Ja nokļūst saskarē vai saistīts ar to: lūdziet mediķu palīdzību.

Visos šaubu gadījumos vienmēr konsultēties ar ārstu vai Saindēšanās un zāļu informācijas centru!

Sastāvs: 100 g šķīduma satur: poli(heksametilēnbiguanīds) 4 g, alkil (C12-16) dimetilbenzilamonija hlorīds 4 g. Produkta inventarizācijas numurs: LV05042017/2907

Nav saderīgs ar anjonu virsmas aktīvajām vielām, stipriem sārmiem virs pH 10 un hloru!

Hygisoft virsmu dezinfekcijas līdzeklis gatavs lietošanai

NESATUR HLORU UN ALKOHOLU

Hygisoft ir hloru un alkoholu nesaturošs, bez smaržas, bezkrāsains dezinfekcijas līdzeklis ar plaša spektra pretmikrobu iedarbību visām ūdensizturīgām virsmām. Tas neizraisa koroziju un nebojā virsmas. Hygisoft nodrošina efektīvu un ilgstošu aizsardzību jebkur, kur ir nepieciešama no mikroorganismiem brīva vide: slimnīcās, veselības un sabiedriskajās iestādēs, lauksaimniecībā, veterinārijā, lopkopībā, putnkopībā, kautuvēs. Izmantojams ražošanā un sadzīvē, dzīvojamo, sabiedrisko un privāto ēku un objektu dezinfekcijai, ūdens drošām virsmām, iekārtām, pārtikas ražošanā, lopbarības un lauksaimniecības produkcijas un pārtikas noliktavās, saldētavās, siltumnīcās, transportā, virtuvēs, u.c. pielietojuma sfērās. Tas aizsargā pret vīrusiem, baktērijām, sēnēm, to sporām un aļģēm, kā arī neļauj veidoties pelējumiem. Piemīt ilglaicīga dezinficējoša iedarbība. Pārbaude veikta saskaņā ar EN standartiem.

Lietošana: Uzsmidzināt tieši uz virsmas vai mitri noslaucīt. Nav jānoskalo. Iedarbojas tūlīt. Virsmas var lietot uzreiz pēc apstrādes, ko līdz tās ir nožuvušas.

Patēriņš cietām, gludām virsmām 100 ml/3-5 m2 , porainām virsmām 100 ml/2-3 m2.

Produkts paredzēts lietošanai plašai sabiedrībai. Izmantot to pēc vajadzības.

Informācija par drošības pasākumiem:

Izmantot biocīdus drošā veidā. Vienmēr pirms lietošanas izlasiet etiķeti un informāciju par produktu.

Uzmanību! Koncentrēts produkts var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām. Neieelpot putekļus/tvaikus/gāzi/dūmus/izgarojumus /smidzinājumu. Pēc izmantošanas rokas kārtīgi nomazgāt. Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējiem/reģionāliem/starptautiskiem noteikumiem. Satur poliheksametilēnbiguanīda hidrohlorīdu. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Pirmās palīdzības pasākumu apraksts:

SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu daudzumu ūdens. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Ja rodas ādas kairinājums vai izsitumi: lūdziet mediķu palīdzību. Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību.

Visos šaubu gadījumos vienmēr konsultēties ar ārstu vai Saindēšanās un zāļu informācijas centru!

Sastāvs: 100 g šķīduma satur: poliheksametilēnbiguanīda hidrohlorīds 0.8 g, alkil (C12-16) dimetilbenzilamonija hlorīds 0.5 g. Produkta inventarizācijas numurs: LV01112017/8645

Nav saderīgs ar anjonu virsmas aktīvajām vielām, stipriem sārmiem virs pH 10 un hloru!