Dezinfekcijas apstrādes

Dezinfekcijas apstrādes

SIA „DHS” veic dezinfekcijas apstrādes ar Hygisoft dezinfekcijas līdzekli, kas tiek izsmidzināts ar aerosolu termoģeneratoru pulsFOG. Šī dezinfekcija nodrošina efektīvu un ilgstošu aizsardzību jebkur, kur ir nepieciešama no mikroorganismiem brīva vide: slimnīcās, veselības un sabiedriskajās iestādēs, lauksaimniecībā, veterinārijā. Tas pielietojams ražošanā un sadzīvē, dzīvojamo, sabiedrisko un privāto ēku un objektu dezinfekcijai, ūdens drošām virsmām, iekārtām, pārtikas ražošanā, lopbarības un lauksaimniecības produkcijas un pārtikas noliktavās, saldētavās, siltumnīcās, transportā, virtuvēs un darbinieku personīgajā higiēnā, u.c. pielietojuma sfērās. Tas aizsargā pret vīrusiem, baktērijām, sēnēm, to sporām un aļģēm. Tas neļauj veidoties pelējumiem. Lietojams baseinu ūdens dezinfecēšanai pret aļģu un baktēriju savairošanos tajā. Dezinfekcijai tiek izmantots Hygisoft universālais dezinfekcijas līdzeklis (ražots Somijā).

Sastāvā esošās aktīvās vielas:

* poli(heksametilēnbiguanīds) (CAS Nr.91403-50-8, EK Nr. polimērs), koncentrācija 4g/100g;

*četraizvietotā amonija savienojumi, benzil-C12-16-alkildimetil-, hlorīdi (CAS Nr. 68424-85-1, EK Nr. 270-325-2),koncentrācija 4g/100g,

un ūdens, pH neitrāls.

Produkta reģistrācijas Nr.: LV05042017/2907 –LVĢMC.

Hygisoft ir:

 • Piemēroti plašam pielietojuma spektram

 • Iznīcina vīrusus, baktērijas, sēnes, to sporas

 • Tas neļauj veidoties uz virsmām pelējumam un apaugt ar aļģēm (sūnām)

 • Lietojams ūdens dezinfecēšanai, kā arī aizsardzībai pret aļģu un baktēriju savairošanos tajā

 • Nodrošina efektīvu un ātru dezinfekciju ar ilglaicīgu aizsardzību pret mikroorganismiem

 • Ūdens šķīdums, nesatur spirtu, neizdala organiskās gāzes

 • Nav mutogēns

 • Bezkrāsains un bez smaržas

 • Nesausina roku ādu

 • Neiesūcas caur ādu, līdz ar to, neuzkrājas organismā

 • Apstrādātās virsmas nav jānoskalo

 • Neizraisa koroziju un nebojā ūdens izturīgas virsmas

 • Augsta UV un temperatūras stabilitāte - nezaudē savas funkcijas sasalstot

 • Sadalīšanās temperatūra 250 0 C.

 • Nav ierobežojuma attiecībā uz transportu un uzglabāšanu

 • Ilglaicīga uzglabāšana

Dezinfekcijas līdzekļa darba šķīdums (PHMB) 0,5% tiek izsmidzināts ar pulsFOG termomiglotāju smalka aerosola veidā ar daļiņu izmēru 5-10 mikroni, kas veido dezinfekcijas līdzekļa miglu, nodrošinot pilnīgu un efektīvu telpas un tajā atrodošās tehnikas un iekārtu, konteineru dezinfekciju. Šī metode nodrošina arī grūti pieejamu vietu dezinfekciju, gaisā esošo baktēriju un sēņu sporu iznīcināšanu, ko nevar veikt ar parasto apsmidzināšanu.

Pateicoties aktīvās vielas polimērai dabai, uz virsmām tiek veidota mikroplēvīte, kas nodrošina ilgstošu aizsardzību. Telpas apstrādājot ar termo ģenerātoru Pulfsog miglotāju uz griestiem un sienām, aizsardzība pret mikroorganismiem darbojas 6 - 9 – 12 mēnešus un pat ilgāk. Tās darbības ilgums ir atkarīgs no virsmu netīrības pakāpes.

Hygisoft dezinfekcijas līdzekļiem ir augsta efektivitāte. Iedarbīguma pārbaude veikta saskaņā ar EN standartiem.

Informācija par drošības pasākumiem:

Izmantot biocīdus drošā veidā. Vienmēr pirms lietošanas izlasiet etiķeti un informāciju par produktu.

Bīstami! Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Ir aizdomas, ka var izraisīt vēzi. Izraisa elpošanas orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas ieelpošanas rezultātā. Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām. Neizmantot, pirms nav izlasīti un saprasti visi apzīmējumi. Neieelpot putekļus/tvaikus/gāzi/dūmus/izgarojumus/smidzinājumu. Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Savākt izšļakstīto šķidrumu. Glabāt slēgtā veidā. Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējiem/reģionāliem/starptautiskiem noteikumiem.

Pirmās palīdzības pasākumu apraksts:

Pēc izmantošanas rokas kārtīgi nomazgāt. Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. Izskalot muti. SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību. SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu daudzumu ūdens/dušā. Ja rodas ādas kairinājums vai izsitumi: lūdziet mediķu palīdzību. Novilkt piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt. Ja nokļūst saskarē vai saistīts ar to: lūdziet mediķu palīdzību.

Visos šaubu gadījumos vienmēr konsultēties ar ārstu vai Saindēšanās un zāļu informācijas centru!

Sastāvs: 100 g šķīduma satur: poli(heksametilēnbiguanīds) 4 g, alkil (C12-16) dimetilbenzilamonija hlorīds 4 g. Produkta inventarizācijas numurs: LV05042017/2907

Nav saderīgs ar anjonu virsmas aktīvajām vielām, stipriem sārmiem virs pH 10 un hloru!